Show More

בניין משרדים בצומת הצ'ק פוסט, עזריאלי

בתכנון

 

מתחם מבני משרדים לתעשיות עתירות ידע בשטח של כ- 45,000 מ"ר בשילוב שטחים מסחריים בשטח של כ- 10,000 מ"ר. חניות מקורות בשטח של כ- 40,000 מ"ר.

בצומת מרכזית של תחבורה, משולב בקו רכבל מהכרמל למפרץ ובשמורת טבע סמוכה, עין סעדיה.

בשיתוף אדריכל דוד עזריאלי